Đèn sạc Honjianda - Hàng Việt Về Nông Thôn 2014 - Tỉnh Bỉnh Phước

Một số hình ảnh của Honjianda tại phiên chợ.

Theo nguồn tin từ Honjianda.